Báo giá

Với mỗi công trình luôn luôn cần có dự toán sơ bộ về khối lượng, đơn giá để có được mức đầu tư nhất định. Tiên lượng thi công hoặc báo giá thi công sẽ cho bạn một khoảng dự trù kinh phí tốt nhất trong khoảng đầu tư cho phép.